Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
113
8109485

Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022

21/05/2022 09:56 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-SCT, ngày 18/4/2022 của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 và Quyết định số 33/QĐ-HĐTDVC của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về ban hành nội quy, quy chế tuyển dụng viên chức của Ban quản lý Chợ Vĩnh Long năm 2022

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 20/5/2022 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 về việc họp thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch: 17/19 thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch. (Chi tiết tải tại đây)

Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch

- Thời gian

Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2): Ngày 31/5/2022.

Buổi sáng: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Buổi chiều: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long, Tầng 1, Chợ Rau, củ quả, đường 1 tháng 5, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung kiểm tra, sát hạch: Kiểm tra về trình độ hiểu biết của các thí sinh được quy định trong: Hiến pháp năm 2013; Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật Kế toán; Luật Phòng cháy chữa cháy; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long Long.

Yêu cầu đối với thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch: Có mặt tại Hội trường Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long trước lễ khai mạc 30 phút.

Chấp hành và thực hiện đúng Quy chế của Hội đồng thi tuyển dụng viên chức năm 2022.

Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để Ban kiểm tra sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng kiểm tra, sát hạch; Không sử dụng điện thoại trong phòng kiểm tra, sát hạch viên chức.

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết